Povinné informace

(ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1. Oficiální název

Obec Lažany

2. Důvod a způsob založení

Obec Lažany vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním subjektu Obec Lažany je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura

Obec Lažany má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.
  • starosta Petr Prokop
  • místostarosta Miroslav Pikl

členové zastupitelstva

  • Jaroslav Honzek předseda výboru
  • Irena petříková předseda výboru
  • Iva Matoušková
  • Josef Bašta
  • Miroslav Kovářík

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní adresa povinného subjektu určená adresa k doručování poštovních zásilek:
Obec Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
Telefon: 380830184
 
E-mail: info@obeclazany.cz
www www.obeclazany.cz
IDDS: mcda72a
E-podatelna: info@obeclazany.cz
4.2. Adresy úřadoven:
Obec Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
4.3. Úřední hodiny
Středa: 18.00 – 20.00 (dále dle potřeby)
4. 4. Telefonní čísla
380 830 184
4. 5. Čísla faxu
380 830 184
4. 6. Elektronická adresa oficiálních internetových stránek
www.obeclazany.cz
4. 7. Elektronická adresa všech elektronických podatelen
info@obeclazany.cz
4. 8. Další elektronické adresy povinného subjektu
lazany@seznam.cz

5. Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
 
Běžný účet:
Číslo účtu: 9628291/0100
Banka: Komerční banka Blatná
 
Dotační účet:
Číslo účtu: 94-7518291/0710
Banka: Česká národní Banka České Budějovice

6. IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 46687700

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ 46687700

8. Seznamy hlavních dokumentů

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce
8.2. Rozpočet
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok najdete na naší úřední desce v sekci rozpočty a účetní dokumenty

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu .

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:
Písemně
Osobně
E-mailem
Elektronickým podáním
Telefonicky

11. Opravné prostředky

Odvolání:
Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace.
 
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:
doručení sdělení o již zveřejněné informaci
doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti)
oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím
uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.
 
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

12. Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na úřadu .

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.
O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu , osobně nebo elektronicky.
Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .

14. Nejdůležitější předpisy

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Lažany jedná:
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
 
Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.
14. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:
vyhlášky a nařízeními.
Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem
Obec Lažany je oprávněno žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. 
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
balné (paušální sazba)
poštovné dle aktuálního ceníku
telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
15. 2. Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací
Zatím nevydána.

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv
Licence nebyly poskytnuty.
16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence
Výhradní licence nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny na naší úřední desce v sekci rozpočty a účetní dokumenty.

18. Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:
Úřední hodiny
Středa 18.00 - 20.00
Kontakt
Obec Lažany
Lažany 39
388 01 Blatná
380 830 184 info@obeclazany.cz